رندوم اوربیتال

سیستم مداری اوربیتال

دستگاه رندوم اوربیتال روپس

حمایت بشقاب زیر یک مدار (دامنه که بستگی به فاصله بین محور چرخش محور محرک و محور مرکزی حمایت بشقاب) و رایگان به چرخش حول محور مرکزی خود است. صفحه پشتی با تأثیر سرعت گریز از مرکز حرکت افست و اثر اصطکاک آزادانه قابل چرخش است.

آیا نیروهای اصطکاک باید به گونه ای باشد که از چرخش دیسک جلوگیری کند در حالی که ابزار هنوز کار نمی کند ، اوربیتال حرکت مداری به سادگی به یک حرکت مداری تبدیل می شود. تعداد چرخش های دیسک متغیر و مستقل از تعداد مدارهای انجام شده است. حرکت رندوم اوربیتال در حال حاضر بهترین دستگاه پولیش از نظر اثربخشی و کیفیت درمان سطح .

نمایش 1–12 از 34 نتیجه